Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 04.07.2023

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кандидатстването с проектни предложения

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.05.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.638 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - мярка 4.2.

Първи електронно подписани договори в МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Публикувано на: 04.04.2022

Точно две години след подаване на проект „Общински културен център“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 293 369.93

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Общински културен център“ на Община Бяла

Публикувано на: 04.04.2022

Точно две години след подаване на проект „Общински културен център“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 293 369.93

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Черноморско кулинарно съседство“ на сдружение Асоциация биомрежа

Публикувано на: 04.04.2022

Почти три години след подаване на проект „ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР