Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Публикувано на: 14.01.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни чифлик и Бяла".

Предложения и коментари » още »

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“

Публикувано на: 02.01.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.053 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.01.2019 » още »

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР

МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г. Индикативен публикува график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.

Приложение: Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г. » още »