Стартира прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР

Публикувано на: 15.03.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни чифлик и Бяла".
Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg
Пълен

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. "Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия" ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 04.03.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG16RFOP002-1.013– МИГ „Долни Чифлик и Бяла” –Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.03.2019

Покана за Общо събрание на 11.02.2019 г.

Публикувано на: 01.02.2019

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" 14 (Площад „Европа“), свиква Общо събрание, което ще се проведе на 11.02.2019г. от 12.00 часа в заседателната зала на Община Долни чифлик / гр. Долни чифлик, област

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Публикувано на: 14.01.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни чифлик и Бяла".

Предложения и коментари

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“

Публикувано на: 02.01.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.053 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 15.01.2019

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР

Публикувано на: 19.11.2018

МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г. Индикативен публикува график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.

Приложение: Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.

Покана за участие в двудневни обучения за местни лидери

Публикувано на: 05.10.2018

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график:

• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема:

МИГ „Долни чифлик и Бяла” обявява конкурс за външни експерти-оценители

Публикувано на: 10.09.2018

На основание Решение по протокол от 04.09.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла” и Заповед № 2/10.09.2018г. на Председателя на УС, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка

6,3 милиона лева за Стратегията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Публикувано на: 04.05.2018

На 30 април 2018 година в София председателя на управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“, Петър Първанов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Проекти на обща стойност 6 375 908 лева по 3 оперативни програми ще могат да реализират малки и средни предприятия, земеделски производители, неправителствен сектор, читалища и

Kонференция с населението на с. Попович на 20.04.2016г

Публикувано на: 20.04.2016

На 20.04.2016г се проведе конференция с населението на с. Попович, община Бяла по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. По време на срещата продължи консултирането с местната общност относно подготовката

Kонференция с населението на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик nа 19.04.2016г

Публикувано на: 19.04.2016

На 19.04.2016г се проведе конференция с населението на с. Старо Оряхово, общ. Долни чифлик по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. По време на срещата продължи консултирането с местната общност

Конференция с населението на гр. Бяла на 18.04.2016г

Публикувано на: 18.04.2016

На 18.04.2016г се проведе конференция с населението на гр. Бяла по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. По време на срещата продължи консултирането с местната общност относно подготовката на

Проведена конференция в Долни чифлик на 15.04.2016г.

Публикувано на: 15.04.2016

На 15.04.2016г се проведе конференция с населението на гр. Долни чифлик по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. По време на срещата продължи консултирането с местната общност относно подготовката

Проведоха се срещи с населението на с. Господиново и с.Пчелник на 05.04.2016 г.

Публикувано на: 05.04.2016

На 05.04.2016г се проведоха две срещи с населението на с. Господиново и с.Пчелник по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. По време на срещите продължи консултирането с местната общност относно
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР