Контакти

МИГ Долни чифлик и Бяла
гр. Бяла, област Варна, ул. "Ангдрей Премянов" 14
migd4b@abv.bg
0889 200 102 - Изпълнителен директор
0878 945 154 - Експерт по прилагане на СВОМР
0886 810 024 - Технически сътрудник
ДФЗ
София 1618,бул. "Цар Борис III" 136
02/81-87-100; 02/81-87-202
dfz@dfz.bg

Полезни връзки:
Комисия за ЕЗФРСР
Министерство на земеделието и храните
Държавен фонд Земеделие
Програма за развитие на селските райони
 
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР