Контакти

МИГ Долни чифлик и Бяла
гр. Бяла, област Варна, ул. "Ангдрей Премянов" 14
migd4b@abv.bg
0889 200 102 - Изпълнителен директор
0878 945 154 - Експерт по прилагане на СВОМР
0886 810 024 - Технически сътрудник
ДФЗ
София 1618,бул. "Цар Борис III" 136
02/81-87-100; 02/81-87-202
dfz@dfz.bg

Полезни връзки:

България
Министерски съвет
Министерство на финансите
ОПИК
Министерство на икономиката
ОПРЧР
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на земеделието и храните
Държавен фонд земеделие ( ДФЗ )
Народно събрание на Република България
Представителство на Европейската комисия в България
Структурни фондове на ЕС
Програма за развитие на селските райони
Национална служба за съвети в земеделието
Национална селска мрежа
Селскостопанска академия


Европейски съюз
Европейска комисия
Европейски съюз
Служба за официални публикации на Европейския съюз
Съвет на ЕС
Европейски парламент
Съд на Европейските общности
Портал Европа
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР