Документи

Процедура за подбор на проектни предложения

Устав на МИГ

Правила и правилници за дейността на МИГ

Годишен доклад за извършените дейности по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратгетията за ВОМР" за 2018 г.

Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР за 2018 г.

Ред за оценка ОПРЧР

Регистър на подадените проектни предложения към 01.09.2020

Годишен доклад за извършените дейности по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратгетията за ВОМР" за 2019 г.

Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР за 2019 г.

Списък на лицата подписали декларации по чл24,ал1,т.8.

Регистър на подадените проектни предлложения към 31.12.2020 г.

Вътрешни правила за производство по прекратяване на членство в МИГ

Годишен доклад за изпълнението на СВОМР за 2020 г.

Годишен доклад за мониторинг и оценка на СВОМР на сдружение Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла за 2021 г.

Обява

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР