Документи

Процедура за подбор на проектни предложения

Устав на МИГ

Годишен доклад за извършените дейности по мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратгетията за ВОМР" за 2018 г.

Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР за 2018 г.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР