Индикативен график за прием на проекти по мерки от СВОМР


График за 2019 г.
График за 2018 г.