Индикативен график за прием на проекти по мерки от СВОМР
График за 2023 г.
График за 2022 г.
График за 2021 г.
График за 2020 г.
График за 2019 г.
График за 2018 г.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР