Обществвено обсъждане за промяна на стратегията за ВОМР

Публикувано на: 02.06.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” ОБОСНОВКА ЗА ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-44/30.04.2018 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“

Въпроси и възражения по така направеното предложение

Покана за Общо събрание на 13.06.2024 г.

Публикувано на: 02.06.2024

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА", със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов"

Регистър на подадените проектни предложения, които не се допускат до ТФО

Публикувано на: 01.02.2024

Регистър на подадените проектни предложения, които не се допускат до ТФО по процедура BG06RDNP001-19.797 по мярка 19,2 / 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“. Приложение: Регистър

Стартира прием по Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 16.11.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.797 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.797 МИГ ”ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” по Мярка 7.7 „Развитие

Стартира прием по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 16.11.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.794 - Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.794 МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“ - Мярка 4.2. „Инвестиции
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР