Стартира прием по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 06.10.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни чифлик

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.7 Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 02.10.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.797 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 02.10.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.794 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - мярка 4.2.

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 04.07.2023

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кандидатстването с проектни предложения

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.05.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.638 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - мярка 4.2.
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР