Стартира втори прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 14.10.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла открива процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по

Стартира втори прием по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 14.10.2019

ВАЖНО! Всички потенциални кандидати следва да имат в предвид факта, че все още тече оценка на проектните предложения по първи прием и не е ясно какъв ще е наличния ресурс за втори прием.

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява

Покана за Общо събрание на 27.09.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна,

Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла

Публикувано на: 01.08.2019

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ „Долни чифлик и Бяла” изпълнява Договор № РД50-29/09.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.085, за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално

Стартира прием по Мярка 2. "Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 17.07.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: „BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР