Покана за участие на информационни срещи във връзка с предстоящо обявяване на приеми на проекти по Стратегията за ВОМР

Публикувано на: 09.12.2019

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите

ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 26.11.2019

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова

ВТОРИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 20.11.2019

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен с ФОНДАЦИЯ „НИКОЛАЕВКА“. Сдружението е със седалище

Удължен е срока за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2 ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 12.11.2019

До 28.02.2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Кандидатстването

ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 07.11.2019

Председателя на Управителния съвет на МИГ „Долни чифлик и Бяла" – г-н Петър Първанов и управителя на "СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Илинка Никифорова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР