Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Публикувано на: 14.01.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването,

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР

Публикувано на: 19.11.2018

МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г. Индикативен публикува график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.

Приложение: Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.

Покана за участие в двудневни обучения за местни лидери

Публикувано на: 05.10.2018

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено

МИГ „Долни чифлик и Бяла” обявява конкурс за външни експерти-оценители

Публикувано на: 10.09.2018

На основание Решение по протокол от 04.09.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла” и Заповед № 2/10.09.2018г. на Председателя на УС, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители, за участие

6,3 милиона лева за Стратегията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Публикувано на: 04.05.2018

На 30 април 2018 година в София председателя на управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“, Петър Първанов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие. Проекти на обща
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР