Въпроси и отговори по процедура BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Публикувано на: 07.06.2019

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG16RFOP002-1.013 - МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ към стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долни

Стартира прием по Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“ РЧР 2014-2020

Публикувано на: 04.06.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“.
Кандидатстването с проектни

Стартира прием по Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ РЧР 2014-2020

Публикувано на: 04.06.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № „BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“.
Кандидатстването

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 3. "Подкрепа за предприемачество" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 22.05.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.073 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 3 „Подкрепа

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. "Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 21.05.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР