Стартира прием по Мярка 7.7 „ПРазвитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.04.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19.271 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”
Кандидатстването

Стартира прием по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 16.04.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ:BG16RFOP002-1.013 МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 1 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“
Кандидатстването

Стартира прием по Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 04.04.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.049- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” – Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Кандидатстването

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.7 "Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла" ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 21.03.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001-19... МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 7.7 „Развитие

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 20.03.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2..... МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 2 "Подобряване
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР