Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 28.10.2020

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020 към стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долни чифлик и

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 28.10.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.109 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови

Стартира прием по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 19.10.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“.

Кандидатстването с проектни предложения

Стартира прием по Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 09.10.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 29.09.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-2.108 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4.
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР