Покана и график за провеждане на информационни срещи и обучения

Публикувано на: 10.09.2020

Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла кани всички заинтересовани лица да вземат участие в планираните информационни срещи и обучения организирани във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР), които

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка Мярка 2 Подобряване на производствения капацитет в МСП ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 09.09.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.078- МИГ „Долни Чифлик и Бяла” Мярка 2 "Подобряване

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка Мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 19.08.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Публикувано на: 31.07.2020

До 31.08.2020 г. е удължен първи краен срок за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Кандидатстването

Промени в документите към условията за кандидатстване по процедури BG06RDNP001-19.390, BG06RDNP001-19.393 и BG06RDNP001-19.397

Публикувано на: 13.06.2020

Уважаеми бенефициенти, Във връзка със Заповед РД 09-442/04.06.2020 на д-р Лозана Василева, Заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед РД 09-359/27.04.2020 г. относно
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР