Отворена процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

Публикувано на: 12.06.2020

Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Отворена процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС” С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез

Стартира прием по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 01.06.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” .

Кандидатстването

Стартира прием по Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес:

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кандидатстването с проектни предложения

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.095 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“

Публикувано на: 09.03.2020

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG05M9OP001-1.095 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри и безопасни условия на труд“ към стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР