Списъци с финансирани, резервни и отхвърлени проектни предложения по процедура за за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 26.03.2021

Списъци с финансирани, резервни и отхвърлени проектни предложения по процедура за за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: Списък с финансирани

Списък с отхвърлени проектни предложения от оценка за АСД по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 12.03.2021

Списък с отхвърлени проектни предложения от оценка за административно съответствие и допустимост за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: Списък с отхвърлени проектни предложения от оценка за административно съответствие и допустимост

Покана за Общо събрание на 12.02.2021 г.

Публикувано на: 28.01.2021

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей

Стартира прием по Мярка 1. "Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 27.11.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG05M9OP001-1.109 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“.

Кандидатстването с проектни

Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 15.11.2020

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020 към стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долни чифлик и
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР