Покана за Общо събрание на 21.12.2021 г.

Публикувано на: 13.12.2021

Уважаеми членове на Общото събрание на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла“, На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И

Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на "МИГ Долни Чифлик и Бяла"

Публикувано на: 02.12.2021

На 01.12.2021 година Председателят на УС на Сдружение "МИГ Долни Чифлик и Бяла" подписа допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на "МИГ Долни Чифлик и Бяла". Съгласно допълнителното споразумение се осигурява допълнително финансиране по подхода

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на: 01.12.2021

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Долни Чифлик по проект “Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик”. Одобреният проект е на стойност

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на: 29.10.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Община Долни Чифлик подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по Програма

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на: 22.10.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и "Власла" ООД със седалище село Венелин, Община Долни Чифлик подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по Програма
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР