Нов договор по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Публикувано на: 03.09.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Земеделски производител Мехмед Джемил Мехмед подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските

Покана за Общо събрание на 14.05.2021 г.

Публикувано на: 05.05.2021

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА", със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов"

Обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за ВОМР

Публикувано на: 29.04.2021

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-44/ 30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане

Списъци с финансирани, резервни и отхвърлени проектни предложения по процедура за за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 26.03.2021

Списъци с финансирани, резервни и отхвърлени проектни предложения по процедура за за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: Списък с финансирани

Списък с отхвърлени проектни предложения от оценка за АСД по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 12.03.2021

Списък с отхвърлени проектни предложения от оценка за административно съответствие и допустимост за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“: Списък с отхвърлени проектни предложения от оценка за административно съответствие и допустимост
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР