Промени в документите към условията за кандидатстване по процедури BG06RDNP001-19.390, BG06RDNP001-19.393 и BG06RDNP001-19.397

Публикувано на: 13.06.2020

Уважаеми бенефициенти, Във връзка със Заповед РД 09-442/04.06.2020 на д-р Лозана Василева, Заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020, за поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Заповед РД 09-359/27.04.2020 г. относно

Отворена процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС”

Публикувано на: 12.06.2020

Министерство на труда и социалната политика Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 Отворена процедура за кандидатстване BG05M9OP001-1.054 “ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС” С настоящата процедура се цели да се предостави подкрепа чрез

Стартира прием по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 01.06.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” .

Кандидатстването

Стартира прием по Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Кандидатстването с проектни предложения е чрез системата ИСУН 2020 на адрес:

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Кандидатстването с проектни предложения

Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР