Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на: 22.09.2021

В сградата на ДФ „Земеделие“ – Областна дирекция Варна, в присъствието на Айрие Ибрямова – директор на Областната дирекция, Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Земеделски производител Женя Йорданова Митева от село Пчелник, Община

Първи подписан договор по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Публикувано на: 21.09.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД с. Голица подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по Програма за развитие

Нов договор по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Публикувано на: 03.09.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Земеделски производител Мехмед Джемил Мехмед подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските

Покана за Общо събрание на 14.05.2021 г.

Публикувано на: 05.05.2021

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА", със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов"

Обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за ВОМР

Публикувано на: 29.04.2021

МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на СВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“, изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-44/ 30.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР