Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.02.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.02.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 2. "Добри и безопасни условия на труд" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 20.01.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри

Покана за участие на информационни срещи във връзка с предстоящо обявяване на приеми на проекти по Стратегията за ВОМР

Публикувано на: 09.12.2019

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите

ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 26.11.2019

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР