Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 2. "Добри и безопасни условия на труд" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 20.01.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2.„Добри

Покана за участие на информационни срещи във връзка с предстоящо обявяване на приеми на проекти по Стратегията за ВОМР

Публикувано на: 09.12.2019

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационни срещи, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите

ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 26.11.2019

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ подписа трети договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова

ВТОРИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 20.11.2019

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа втори договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактът е сключен с ФОНДАЦИЯ „НИКОЛАЕВКА“. Сдружението е със седалище

Удължен е срока за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2 ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 12.11.2019

До 28.02.2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Кандидатстването
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР