Стартира прием по Мярка 2. "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 11.11.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива процедура за подбор на проектни предложения BG16RFOP002-2.078- МИГ Долни Чифлик и Бяла – Мярка 2. Подобряване на производствения капацитет в МСП.

Кандидатстването с проектни предложения

Стартира втори прием по 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.10.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива втори прием на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.393 по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни

Стартира втори прием по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.10.2020

Сдружение „Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла” открива втори прием на процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.390 по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ "Долни чифлик и Бяла". Кандидатстването

Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 28.10.2020

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРСР 2014-2020 към стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долни чифлик и

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 28.10.2020

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.109 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР