Удължен е срока за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2 ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 12.11.2019

До 28.02.2020 г. е удължен срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Кандидатстването

ПЪРВИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ "ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА"

Публикувано на: 07.11.2019

Председателя на Управителния съвет на МИГ „Долни чифлик и Бяла" – г-н Петър Първанов и управителя на "СКИЛС ДИВЕЛЪПМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Илинка Никифорова, подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие

Стартира втори прием по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 14.10.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла открива процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG06RDNP001-19.231 по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по

Стартира втори прием по Мярка 1. „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 14.10.2019

ВАЖНО! Всички потенциални кандидати следва да имат в предвид факта, че все още тече оценка на проектните предложения по първи прием и не е ясно какъв ще е наличния ресурс за втори прием.

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява

Покана за Общо събрание на 27.09.2019 г.

Публикувано на: 19.09.2019

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”, със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна,
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР