Проект за подготвителни дейности КОМПАС – Капацитет за създаване на европейска местна идентичност и подкрепа за промотиране на общността в МИГ Долни Чифлик и Бяла

Публикувано на: 01.08.2019

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група МИГ „Долни чифлик и Бяла” изпълнява Договор № РД50-29/09.07.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.085, за подбор на проекти за подготвителни дейности за вътрешнотериториално

Стартира прием по Мярка 2. "Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 17.07.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: „BG05M9OP001-1.079 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ - Мярка 2. „Добри и безопасни условия на труд на територията на МИГ Долни

Въпроси и отговори по процедура №BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Публикувано на: 08.07.2019

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура №BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ към стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долни чифлик и Бяла, ОП РЧР

Стартира прием по Мярка 4. "Развитие на социалното предприемачество" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 28.06.2019

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“.


Кандидатстването

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла

Публикувано на: 25.06.2019

Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ към стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ Долни чифлик
Страници:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР