Подходът "Лидер"

През последните 20 години подходът LEADER, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, помогна на местните общности от селските райони да оценят, развият в дългосрочен аспект и надградят потенциала на своя местен район. Подходът LEADER  се доказа като ефективен и ефикасен инструмент за изпълнение на политиките за развитие. Подходът LEADER, който в по-старите страни - членки на ЕС се прилага от 1991г.

През периода 2007-2013 г. България за пръв път използва средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) за целите на подпомагане на  подхода ЛИДЕР. Неговото прилагане се характеризира с висока степен на обществен интерес. В периода 2009 – 2011 г. по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи“ от ос 4 на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) са изпълнени 90 проекта на територията на 138 общини от селските райони на Република България, които спомагат за повишаване на информираността на местното население за възможностите, предоставени от подхода ЛИДЕР, способстват за повишаване на местния капацитет за подготовка и прилагане на проекти и стратегии за местно развитие. Прилагането на подхода ЛИДЕР в програмния период 2007-2013 г. се извършва и по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и подмярка 431-1 ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани местни инициативни групи”. Одобрени са 35 местни инициативни групи, в т.ч. МИГ Троян и Априлци, обхващащи 57 общини от селските райони на страната с територия малко над 25 800 км2, 1 112 населени места и население над 800 хил. души.

Подходът ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013г. фокусира значителен интерес от страна на публичния, неправителствения и бизнес сектора в селските райони – на територията на 78% от общините в селските райони по подмярка 431-2 и 61% от общините в селските райони по мярка 41 и подмярка 431-1. Местните общности разпознаха в подхода  реална възможност за социално приобщаване, намаляване на бедността и миграцията и развитие на териториите си като цяло. Създаден е капацитет и опит в оживяването на местните общности и прилагането на стратегии за местно развитие на териториите в селските райони. Одобрените 35 МИГ на територията на селските райони активно подпомагат процесите на оживяване на общностите, активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията.

Местното развитие в рамките на подхода ЛИДЕР в периода 2014 – 2020г. се нарича “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР). Съгласно член 32 от Регламент на (ЕС) № 1303/2013 относно общоприложимите разпоредби, които регламентират Водено от общностите местно развитие (CLLD),  се основават на подхода ЛИДЕР и засягат четири от фондовете, обхванати от Общата стратегическа рамка – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство – за програмния период 2014–2020 г. CLLD е специален инструмент, който може да се използва на подрегионално равнище и допълва другите форми на подпомагане на развитието на местно равнище. CLLD може да мобилизира и ангажира местните общности и организации и да осигури техния принос за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като насърчи териториалното сближаване и способства за постигането на конкретни цели на политиката.

Какво означава водено от общностите местно развитие (CLLD)? - единна методика по отношение на CLLD за Европейските структурни и инвестиционни фондове, която:
Тази единна методика ще позволи свързаното и интегрирано използване на фондовете за изпълнение на стратегиите за местно развитие. Каква е целта? Основните цели на този общ подход са да се опрости и да се разшири използването на CLLD като инструмент за развитие. CLLD ще:
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР