Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ПРСР 2014-2020

Стартира втори прием по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.10.2020

Стартира прием по Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.02.2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР