Мярка 4 Развитие на социалното предприемачествo ОП РЧР 2014-2020

Стартира прием по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 19.10.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 29.09.2020

Въпроси и отговори по процедура №BG05M9OP001-2.059 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ – Мярка 4. „Развитие на социалното предприемачество“

Публикувано на: 08.07.2019

Стартира прием по Мярка 4. "Развитие на социалното предприемачество" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 28.06.2019

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4. "Развитие на социалното предприемачество" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 11.06.2019

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР