Мярка 2 Подобряване на производствения капацитет в МСП ОПИК 2014-2020

Стартира прием по Мярка 2. "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 11.11.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка Мярка 2 Подобряване на производствения капацитет в МСП ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 09.09.2020

Стартира прием по Мярка 2. „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 04.04.2019

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 2 "Подобряване на производствения капацитет в МСП" ОПИК 2014-2020

Публикувано на: 20.03.2019

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР