Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ПРСР 2014-2020

Стартира прием по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 16.11.2023

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 02.10.2023

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 04.07.2023

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.05.2023

Първи подписан договор по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Публикувано на: 21.09.2021

Стартира втори прием по 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.10.2020

Стартира прием по Мярка 4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти ОП РСР 2014-2020

Публикувано на: 01.05.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 18.02.2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР