Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 15.11.2020

Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.442 по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Публикувано на: 28.10.2020

Стартира прием по Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 09.10.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка Мярка 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 19.08.2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР