Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ПРСР 2014-2020

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на: 29.10.2021

Удължен е срокът за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.397 по мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура

Публикувано на: 31.07.2020

Стартира прием по Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 01.06.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 24.02.2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР