Мярка 7.7 Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла ПРСР 2014-2020

Регистър на подадените проектни предложения, които не се допускат до ТФО

Публикувано на: 01.02.2024

Стартира прием по Мярка 7.7. „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 16.11.2023

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.7 Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 02.10.2023

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Черноморско кулинарно съседство“ на сдружение Асоциация биомрежа

Публикувано на: 04.04.2022

Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на: 01.12.2021

Стартира прием по Мярка 7.7 „ПРазвитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“ ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 30.04.2019

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.7 "Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла" ПРСР 2014-2020

Публикувано на: 21.03.2019

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР