Мярка 1 Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла ОП РЧР 2014-2020

Стартира прием по Мярка 1. "Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 27.11.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 28.10.2020

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. „Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 29.09.2020

Въпроси и отговори по процедура BG05M9OP001-1.055 МИГ „Долни Чифлик и Бяла“ Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла

Публикувано на: 25.06.2019

Стартира прием по Мярка 1.„Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла“ РЧР 2014-2020

Публикувано на: 04.06.2019

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 1. "Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 21.05.2019

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР