Мярка 3 Подкрепа за предприемачество ОП РЧР 2014-2020

Стартира прием по Мярка 3 „Подкрепа за предприемачество“ РЧР 2014-2020

Публикувано на: 04.06.2019

Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 3. "Подкрепа за предприемачество" ОП РЧР 2014-2020

Публикувано на: 22.05.2019

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР