Нов договор по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Публикувано на:03.09.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Земеделски производител Мехмед Джемил Мехмед подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Финансираното проектно предложение е с наименование „ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ И СЪЗДАВАНЕ НА НОВО СЛИВОВО НАСАЖДЕНИЕ“, а цялата стойност на проекта е в размер на 196 286,80 лева. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 70% възлиза на 133 361,65 лева и ще бъде използвана на закупуване на земеделска техника за отглеждане на трайни насаждения – трактор, допълнително оборудване към трактора и фрезоваща машина, както и за създаване на 22,5 декара ново насаждение от сливи сорт Стенлей.
Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР