Първи подписан договор по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Публикувано на:21.09.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД с. Голица подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Финансираното проектно предложение е с наименование „Закупуване на мобилна дестилерия за производство на лавандулово масло“, а стойността на проекта е в размер на 90 381 лева. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 50% възлиза на 45 190,50 лева. Тя ще бъде използвана за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на „БАЛКАНАГРО 2008” ООД чрез закупуване на мобилна дестилерия за производство на лавандулово масло от преработката на 100% собствена суровина.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР