Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на:22.09.2021

В сградата на ДФ „Земеделие“ – Областна дирекция Варна, в присъствието на Айрие Ибрямова – директор на Областната дирекция, Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Земеделски производител Женя Йорданова Митева от село Пчелник, Община Долни Чифлик подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Проектното предложение е с наименование „Изграждане на стопанска постройка за съхранение на продукция и инвентар“, а стойността на проекта е в размер на 94 260 лева. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 60% възлиза на 56 556 лева и ще бъде използвана за изграждане на стопанска сграда с площ 150 кв. м. в село Пчелник, в която ще се съхранява продукцията от стопанството, към момента отглеждащо предимно лешници.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР