Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на:22.10.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и "Власла" ООД със седалище село Венелин, Община Долни Чифлик подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Проектното предложение е с наименование „Модернизация на технологичното оборудване и повишаване на качеството на продукцията на "Власла" ООД, а стойността на проекта е в размер на 210 023.73лева. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 75% възлиза на 157 517.80 лева и ще бъде използвана за доставка на специализирано производствено оборудване, както следва:
- Автоматизирана линия за пълнене, затваряне, етикиране и опаковане на РЕТ бутилки.
- Компресорно оборудване.
- Индустриален мастилено- струен принтер.
- Пастьоризатор.
- Автоматична машина за издуване на РЕТ бутилки.
- Мултимедиен проектор с екран.
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР