Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на:29.10.2021

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и Община Долни Чифлик подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Финансираното проектно предложение е с наименование „Създаване на Център за изкуства и занаяти в гр. Долни чифлик“, а стойността му е в размер на 152 973.72 лева. Срокът за изпълнение на проекта е до месец септември 2023 година.
Проектът предвижда реконструкция, ремонт и смяна на предназначението на съществуващата сграда, находяща се на улица „Искър“, в Център за занаяти и изкуства с цел създаване и обновяване на публичната инфраструктура за отдих и туристическата инфраструктура. В Центъра за изкуства и занаяти ще се популяризират местното изкуство и занаяти. Всеки жител и гост на община Долни чифлик ще може да се докосне до местното богатство, да се запознае и участва в заниманията по изкуства и занаяти. Дейностите, които ще се извършват в Центъра имат за цел маркетинг на дестинацията Долни чифлик и Бяла.


Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР