Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Публикувано на:01.12.2021

Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община Долни Чифлик по проект “Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик”.
Одобреният проект е на стойност 81 940 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” от Стратегията за ВОМР.
Проект „Развитие на териториална и местна идентичност на община Долни чифлик“ включва изпълнението на две основни дейности, насочени към популяризиране на местното културно богатство, традициите и обичаите на населението на община Долни чифлик: Дейност 1 „ Разработване и разпространяване на филм и информационни материали за община Долни чифлик“ и Дейност 2 „Дейности за съхраняването и устойчивото управление на фолклорните традиции на ваяците като част от голишко-еркечката етнографска група“.
В Дейност 1 „Разработване и разпространяване на филм и информационни материали за община Долни чифлик“ се предвижда изготвянето на филм за община Долни чифлик, който представя по атрактивен начин богатото културно историческо наследство, природните дадености и перспектива пред общината, изготвяне на информационни материали.
В Дейност 2 „Дейности за съхраняването и устойчивото управление на фолклорните традиции на ваяците като част от голишко-еркечката етнографска група“ се предвижда създаването и поддържането на интернет базирана платформа за фолклора на голишко-еркечката етнографска група, създаване на дигитален архив на ваяшки празници, създаване на изложба на голишка носия по стари фотографии, изработване на макети в естествен ръст, изработване на книжка с традиционни ваяшки рецепти, демонстрация на правене на пареник (традиционна обредна храна) на празник „Петльовден“, изготвяне на филм за изработване на кича, закупуване на обзавеждане за залата в с. Голица – селото с най-многобройни участници и гости във ваяшките празници и закупуване на мултимедийно оборудване в най-големите ваяшки села Голица, Венелин и Солник.
Продължителността на проекта е 24 месеца.


Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР