Допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на "МИГ Долни Чифлик и Бяла"

Публикувано на:02.12.2021

На 01.12.2021 година Председателят на УС на Сдружение "МИГ Долни Чифлик и Бяла" подписа допълнително споразумение към Стратегията за ВОМР на "МИГ Долни Чифлик и Бяла". Съгласно допълнителното споразумение се осигурява допълнително финансиране по подхода ВОМР и се увеличава бюджета на СВОМР на МИГ СНЦ „ Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла“ с 799 000 лв. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ и с до 114 000 лв. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за ВОМР“. Срокът за изпълнение на дейностите по проектите по програмата се удължава до 30 юни 2025 година. Голяма част от допълнителните средства са предвидени за финансиране на резервните проектни предложения на бенефициенти по ПРСР по съответните процедури за предоставяне на БФП.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР