Покана за Общо събрание на 21.12.2021 г.

Публикувано на:13.12.2021

Уважаеми членове на Общото събрание на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла“,
На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА", със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" 14 (Площад „Европа"), свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 21.12.2021г. /вторник/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Долни чифлик /гр. Долни чифлик, област Варна, пл. "Тича“, № 1/, при следния дневен ред:

  • т.1. Вземане на решение за кандидатстване/участие като партньор на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла“ в проект по процедура № BG06RDNP001-19.355 „Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
  • т.2. Други.

Каним членовете на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла" да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на МИГ.

Петър Първанов
Председател на УС на „Сдружение МИГ Долни чифлик и Бяла“

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР