Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по програма за развитие на селските райони 2014-2020

Публикувано на:07.02.2022

Местна инициативна група „Долни Чифлик и Бяла“ и „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Финансираното проектно предложение е с наименование „Подпомагане на конкурентоспособността на „БАЛКАНАГРО 2008“ ООД чрез инвестиции в иновативни, енергоефективни и щадящи околната среда технологии“, а цялата стойност на проекта е в размер на 291 898,18 лева. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 60% възлиза на 175 138,91 лева и ще бъде използвана за закупуване на земеделска техника (трактор и торачка) и за строително-монтажни работи по част Конструкции на обект „Реконструкция и промяна предназначение на сграда в склад находящ се в ПИ 15597.501.2, с.Голица, община Долни Чифлик, обл.Варна“.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР