Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Общински културен център“ на Община Бяла

Публикувано на:04.04.2022

Точно две години след подаване на проект „Общински културен център“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла.
Одобреният проект е на стойност 293 369.93 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР. Продължителността на проекта е 36 месеца.
Проектът предвижда реконструкция и ремонт на съществуващи общински сгради и превръщането им в един общински културен център находящ се на площад „Европа“ в центъра на град Бяла. По програмата ще бъдат финансирани строително - монтажните работи на обекта. Ще бъдат обособени помещения за осигуряване на културна и творческа работна среда под един покрив на творци в различни сфери – кино и фотография ателие, музикално ателие с отделен вход, ИТ зона, лаборатория за индустриален дизайн и 3-D моделиране, шивашко ателие, съблекални, санитарни възли, складови помещения и други. Ще бъде създадено и едно работно място.
По друг проект, финансиран от Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“, ще бъде закупено оборудване.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР