Подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Черноморско кулинарно съседство“ на сдружение Асоциация биомрежа

Публикувано на:04.04.2022

Почти три години след подаване на проект „ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА“.
Одобреният проект е на стойност 83 202 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” от Стратегията за ВОМР. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Проектът предвижда изработване на проучване за изключителни местни традиционни кулинарни рецепти, тяхното обработване, описване и съхранение чрез дигитализиране. Той включва сътрудничество с 20 читалища и местната общност на територията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“, организиране на конкурс „ГОВОРИ С БАБА СИ“ и „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ КУЛИНАРИ ШЕФ БАБА“, чрез които да свърже поколенията чрез приготвяне на традиционна здравословна храна и изживяване на емоцията от това приготвяне.
Кулминация на проекта ще бъде провеждането на Черноморски уличен фест „КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО“, който ще представи най-добрите събрани рецепти, активира производителите на селскостопански продукти за участие в него и промотира териториалната идентичност чрез привличане на голям брой местни и външни посетители.
Ще бъде регистрирана марка „Черноморски уличен фест КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО“ и ще бъде разработена стратегия за попуяризиране на териториалната идентичност, свързана с марката, както и позициониране на общините от МИГ-а на пазара за кулинарен туризъм чрез уникалното нематериално културно наследство на територията.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР