Първи електронно подписани договори в МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Публикувано на:04.04.2022

Точно две години след подаване на проект „Общински културен център“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Бяла. Одобреният проект е на стойност 293 369.93 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР. Продължителността на проекта е 36 месеца.
Почти три години след подаване на проект „ЧЕРНОМОРСКО КУЛИНАРНО СЪСЕДСТВО“ Местна инициативна група „Долни чифлик и Бяла“ подписа електронно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „АСОЦИАЦИЯ БИОМРЕЖА“. Одобреният проект е на стойност 83 202 лева и се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла” от Стратегията за ВОМР. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Изключителното забавяне подписването на договорите от страна на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ се дължи на ДФ „Земеделие“.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР