Обществено обсъждане на насоки за кандидатстване по Мярка 7.7 Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла ПРСР 2014-2020

Публикувано на:02.10.2023

СНЦ Местна инициативна група Долни Чифлик и Бяла обявява за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.797 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”


Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:30 ч. на 09.10.2023 г. на следната електронна поща: migd4b@abv.bg.


Приложение:
Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения за безвъзмездна финансова помощ: № BG06RDNP001-19.797 по Мярка 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла”.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР