Регистър на подадените проектни предложения, които не се допускат до ТФО

Публикувано на:01.02.2024

Регистър на подадените проектни предложения, които не се допускат до ТФО по процедура BG06RDNP001-19.797 по мярка 19,2 / 7.7 „Развитие на териториална идентичност и маркетинг на дестинацията Долни Чифлик и Бяла“.


Приложение:
Регистър на подадените проектни предложения, които не се допускат до ТФО
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР