Покана за Общо събрание на 13.06.2024 г.

Публикувано на:02.06.2024

На основание чл.16 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза на „СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА", със седалище и адрес на управление: гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" 14 (Площад „Европа"), свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 13.06.2024г. /петък/ от 09:00 часа в офиса на Сдружението- гр. Бяла , област Варна, ул. „Иван Калчев", №2/, при следния дневен ред:
1. Приемане на промени в Стратегията на Водено от общностите местно
развитие на „Сдружение МИГ „Долни Чифлик и Бяла“
2. Други
Каним членовете на „Сдружение МИГ Долни Чифлик и Бяла" да присъстват на Общото събрание лично или чрез упълномощен представител.
При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Писмените материали свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на членовете в офиса на МИГ.
Петър Първанов

Председател на УС на МИГ ”Долни чифлик и Бяла”
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР