Обществвено обсъждане за промяна на стратегията за ВОМР

Публикувано на:02.06.2024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА”

ОБОСНОВКА ЗА ПРОМЯНА НА СПОРАЗУМЕНИЕ № РД 50-44/30.04.2018 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“


Въпроси и възражения по така направеното предложение могат да постъпват по електронната поща на МИГ „Долни чифлик и Бяла“ –MIGD4B@ABV.BG до 23:59 ч. на 10.06.2024г., както и в офиса на Сдружението до 17:00 ч. на същата дата.


Приложение:
Предложение за промяна на стратегията за ВОМР на МИГ „ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА“

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР