Проведоха се срещи с населението на с. Господиново и с.Пчелник на 05.04.2016 г.

Публикувано на:05.04.2016

На 05.04.2016г се проведоха две срещи с населението на с. Господиново и с.Пчелник по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г.

По време на срещите продължи консултирането с местната общност относно подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Долни чифлик и Бяла.
Лекторите представиха пред публиката мерки от Програмата за развитие на селските райони, от ОП „Инвестиции и конкурентоспособност“ и от ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., които могат да бъдат включени в бъдещата Стратегия.
Участниците в срещите проявиха интерес към възможностите за финансиране на проектни предложения и по трите програми. Най-силно внимание и продължителни дискусии предизвикаха мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Договор №РД50-213/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР