Проведена конференция в Долни чифлик на 15.04.2016г.

Публикувано на:15.04.2016

На 15.04.2016г се проведе конференция с населението на гр. Долни чифлик по проект финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”
от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проект „Помощ за подготвителни дейности” съгласно Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г.

По време на срещата продължи консултирането с местната общност относно подготовката на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на общините Долни чифлик и Бяла.
Лектор беше проф. Димитър Николов- директор на Институт по аграрна икономика, който представи подхода „ЛИДЕР“ и мерките от Програмата за развитие на селските райони, от ОП „Инвестиции и конкурентоспособност“ и от ОП „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 г., които могат да бъдат включени в бъдещата Стратегия.
Участниците в срещите проявиха интерес към възможностите за финансиране на проектни предложения и по трите програми. Най-силно внимание и продължителни дискусии предизвикаха мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
Сред участниците имаше представители на местната власт, стопанския сектор, нестопански сектор, земеделски производители и др.
Срещата беше обезпечена с необходимото оборудване/ компютър, мултимедия, озвучаване/
Бяха раздадени и информационни материали по проекта.

Информационните срещи се провеждат в изпълнение на дейности по Договор №РД50-213/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР