6,3 милиона лева за Стратегията на МИГ „Долни чифлик и Бяла“

Публикувано на:04.05.2018

На 30 април 2018 година в София председателя на управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла“, Петър Първанов подписа Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие.
Проекти на обща стойност 6 375 908 лева по 3 оперативни програми ще могат да реализират малки и средни предприятия, земеделски производители, неправителствен сектор, читалища и общини. С подписването на това споразумение с управляващите органи на програмата за „Развитие на селските райони“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентноспособност“ стартира същинското изпълнение на стратегията.
Финансовият ресурс по програмата за „Развитие на селските райони“ е в размер на 2 933 700 лева, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 1 955 800 лева, а по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ малки и средни предприятия ще могат да усвоят 1 486 408 лева.
Предстои организирането на поредица от информационни срещи за представяне на Стратегията и възможностите за кандидатстване. Екипът на МИГ-а ще консултира всеки, който проявява интерес.
Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР