МИГ „Долни чифлик и Бяла” обявява конкурс за външни експерти-оценители

Публикувано на:10.09.2018

На основание Решение по протокол от 04.09.2018г. на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла” и Заповед № 2/10.09.2018г. на Председателя на УС, във връзка с необходимостта от създаване на база данни с независими външни експерти-оценители, за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) за извършване проверка за административно съответствие и допустимост (АСД) и техническа и финансова оценка (ТФО) на постъпилите проектни предложения с цел последващо финансиране по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Долни чифлик и Бяла“, съгласно споразумение РД 50-44 / 30.04.2018г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СНЦ „МИГ ДОЛНИ ЧИФЛИК И БЯЛА” ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

Пълният текст на поканата, условията и документите за участие:

Обява за избор на оценители

Заповед

Заявление

CV външен оценител

Декларация лични данни

Декларация по чл.3, ал 2, т.6 от вътр. правила

ВП оценители

Класификатор на областите на висше образование

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР