Покана за участие в двудневни обучения за местни лидери

Публикувано на:05.10.2018

„Местна инициативна група Долни чифлик и Бяла ” кани всички заинтересовани лица да вземат участие в двудневни обучения за местни лидери, организирани във връзка с предстоящото обявяване на приеми на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР, които ще бъдат проведени при следния график:


• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема: „Подготовка, разработване и управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл. Мултифондово финансиране"

19-20.10.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни Чифлик – начало: 10:30ч., заседателната зала на Общината;

19-20.10.2018г. – Гр. Бяла, Община Бяла - – начало: 10:30ч. Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/.


• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема:
„Електронно подаване в ИСУН 2020 на проекти към СВОМР на МИГ"

22-23.10.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни Чифлик -– начало: 10:30ч., заседателната зала на Общината;

22-23.10.2018г. – Гр. Бяла, Община Бяла -– начало: 10:30ч., Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/

• Двудневно обучение на местни лидери за най-малко 20 участници на тема:
"Възможности и условия за кандидатстване и финансиране на проекти по "меки (неинвестиционни) мерки" от СВОМР, финансирани чрез ЕЗФРСР и ПРСР 2014-2020 и ЕСФ и ОПРЧР 2014-2020".

05-06.11.2018г. – Гр. Долни чифлик, Община Долни Чифлик -– начало: 10:30 ч., заседателната зала на Общината;

05-06.11.2018г. – Гр. Бяла, Община Бяла - 10:30ч., Конферентна зала на Общински културен институт /Музей/.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР