Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР

МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г. Индикативен публикува график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.


Приложение:
Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ "Долни Чифлик и Бяла" - 2019г.

Този сайт е създаден в изпълнение на Договор № РД 50-213 / 07. 12. 2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР